Přenos výsledků do praxe a vzdělávání

Fórum 2000

Botanický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v. v. i. a Komisí pro životní prostředí AV ČR organizoval pod záštitou FORUM 2000 a Strategie AV 21 diskusní seminář Lesy a klimatická změna – jak převzít zodpovědnost? Seminář se konal 18. října 2016 barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Cílem bylo seznámit veřejnost s novým konceptem udržitelného lesnictví v době klimatických změn a zároveň inspirovat příklady dobré praxe z evropských zemí. 

Fórum 2000

Zazněli přednášky prof. Gerta-Jana Nabuurse (Wageningen University), prof. Josefa Fanty (Botanický ústav AV ČR) a doc. Tomáše Hlásného (ČZU v Praze a Národné lesnícke centrum Zvolen). Pozváni byly i zástupci Ministerstva zemědělství (Dr. Tomáš Krejzar) a Ministerstva životního prostředí (Dr. Vladimír Dolejský).

Prezentace a tisková zpráva
Komuniké                                                                                 

 

 

Setkání s pracovníky lesního provozu, managementu a státní správy v Opočně

Pracovní seminář byl organizován v souvislosti s řešením projektu NAZV ProClim (ČZU v Praze, VÚLHM, VLS) a s přípravou certifikované metodiky „Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa. Seminář se konal 10.12.2015 na pracovišti VÚLHM Opočno. Semináře se účastnili zástupci několika lesnických organizací, u kterých je předpoklad aktivního využívání vypracované metodiky. Cílem semináře bylo shromáždit připomínky, které budou ve finální verzi metodiky zohledněny a tím dosáhnout její vetší akceptovatelnost lesnickou praxí.

Metodika byla představena v rámci tří prezentací:

Koncepce certifikované metodiky „Adaptace hospodaření v smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkční funkci lesa“ (doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD)

Systém adaptačních opatření na probíhající změnu klimatu – Pěstební model (Ing. Jiří Novák, PhD.)

Úprava dob obmýtí jako součást adaptace smrkových porostů na změnu klimatu (prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.)

Zde uvádíme základní připomínky a komentáře, které z diskuse vyplynuly:    

Potřeba úpravy hospodaření pro zmírnění narůstajících škod (bez ohledu na změnu klimatu) a rizika související se změnou klimatu není lesními hospodáři považována za prioritní úlohu, což je možné považovat za rozpor s konsenzuálním stanoviskem vědecké komunity. Za chybu je možné považovat dlouhodobě chybějící komunikační strategii, které přiblíží vhodnými způsoby problematiku potřeby adaptace na změnu klimatu.

Potřebu snížení zastoupení smrku považují lesní hospodáři za problematickou (resp. neakceptovatelnou) z důvodu vysoké poptávky po smrkovém dříví. Adaptační opatření, které se však jeví jako méně konfliktní, je výrazné snížení dob obmýtí (namísto jednoho obmýtí s dobou 120 let realizovat kupř. 1.4-2 obmýtí s dobou 60-90 let, v závislosti od stanoviště a míry rizika). Zde je však zapotřebí zvažovat nepříznivé dopady na mimoprodukční funkce a zřejmý enormní nárůst objemů těžeb, proto rozsáhlá aplikace tohoto opatření může být problematická.

Navzdory nejistým výhledům při využívání nepůvodních dřevin, by jejich využití mělo být zvažováno a adaptace by se neměla omezovat jen na relativně malý počet původních lesnicky významných dřevin. Dřevinami, se kterými je možné uvažovat (ve smyslu závěrů semináře), jsou douglaska, vejmutovka, dub červený, dub cerový, modřín japonský. Navrženo bylo také širší využívání chlumního ekotypu smrku.

Byl podpořen koncept, aby měl lesní hospodář k dispozici směrnice hospodaření s různým zaměřením (maximalizace produkce s rizikem, snižování rizika produkce za cenu omezení produkce požadovaných sortimentů, včetně adaptace na změnu klimatu apod.) a mohl se podle nich řídit dle konkrétní situace v porostech a zájmů vlastníka.

V současnosti již byla tato metodika publikovaná a je se s ní možné seznámit v sekci Adaptace na změnu klimatu.

Popularizační workshop „Les a lesní hospodářství“

Workshop byl součástí projektu Poznej tajemství vědy, který se zabývá popularizací aplikovaného výzkumu v ČR. Zaměřil se na vytvoření spolupráce tří generací: senior expertů (zkušení odborní pracovníci), junior expertů (mladí odborní pracovníci, včetně doktorandů) a zájemců o vědu a výzkum (žáci ZŠ a studenti SŠ jako generace vědců budoucích), mezi kterými budou předávány vzájemné zkušenosti.

Příklad prezentace na tému vlivu změny klimatu na les pro první stupeň základních škol.

Popularizační workshop „Les a lesní hospodářství“

Účastnící workshopu byly učitelé základních škol. Přednášející byly prof. Hans Pretzch and Dipl. Eng. Enno Uhl (Technická univerzita v Mnichově), prof. Wojciech Grodzki (Instytut Badawczy Leśnictwa), doc. Tomáš Hlásny (Česká zemědělská univerzita v Praze a Národné lesnícke centrum Zvolen) a Ing. Vratislav Mansfeld (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů). Druhý ten workshopu měli prezentující hodinu zaměřenou na popularizaci lesnického výzkumu na základních školách v okolí Ostravy. Každý přednášející navštívil tři základní školy.

 

Přenos výsledků do praxe a vzdělávání